<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6859923\x26blogName\x3dLos+hijos+del+Pat%C3%B3n\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rorrobb.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_VE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rorrobb.blogspot.com/\x26vt\x3d6110220115621991199', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

5.7.05

Proyecciones 2005 - Los lanzadores - 1/2 de temporada

Continuando con las proyecciones para la primera mitad de la temporada, les entrego ahora al grupo de lanzadores criollos:

Wilson Alvarez - LI - Dodgers de Los Angeles

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

4

5

31

82.1

4.24

21

66

1.20

7.21

1Tony Armas jr. - LD - Nacionales de Washington

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

5

6

18

86.1

5.14

49

57

1.52

5.94

0Kelvim Escobar - LD - Angelinos de Los Angeles de Anaheim

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

8

9

26

150.2

3.77

57

148

1.29

8.84

0Freddy García - LD - Medias Blancas de Chicago

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

15

9

32

213.1

3.66

62

171

1.19

7.21

0Juan Rincón - LD - Mellizos de Minnesota

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

7

5

70

76.0

2.69

29

94

1.07

11.13

1Francisco Rodríguez - LD - Angelinos de Los Angeles de Anaheim

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

4

2

60

73.0

2.26

28

104

1.00

12.82

31Johan Santana - LI - Mellizos de Minnesota

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

17

8

34

224.2

3.16

49

263

0.96

10.53

0Carlos Silva - LD - Mellizos de Minnesota

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

13

7

32

202.0

3.98

20

75

1.35

3.34

0Ugueth Urbina - LD - Tigres de Detroit (por ahora)

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

3

6

61

62.2

4.19

37

70

1.33

10.05

18Carlos Zambrano - LD - Cachorros de Chicago

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

13

8

32

208.2

3.34

86

190

1.21

8.19

0Víctor Zambrano - LD - Mets de New York

G

P

JL

IP

ERA

BB

SO

WHIP

K/9

SV

10

10

28

157.1

4.15

99

119

1.57

6.81

0Si quieres ver las proyecciones de 1/4 de temporada, haz click aquí

Imágenes cortesía de Béisbol Report


comentarios: Publicar un comentario

Regresa a la página anterior...